SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DATA PRZYJAZDU
DATA WYJAZDU
LICZBA DOROSŁYCH
LICZBA DZIECI DO LAT 4

Promo

JESTEŚ TUTAJ >> STRONA GŁÓWNA >> REGULAMIN

 

REGULAMIN


§1

Postanowienia ogólne


Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.sopotgroup.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między Sopot Group, a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

 

§2

Rezerwacja zadatkowa

 


Rezerwacja  Apartamentu wymaga:

2.1. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego rezerwacji, umieszczonego na stronie internetowej www.sopotgroup.pl
2.2. Wpłaty zadatku w wysokości 25% wartości rezerwacji. Zadatek winien być uiszczony na konto podane w formularzu rezerwacyjnym bądź podane przez pracownika Sopot Group.
Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 24 godzin od chwili złożenia rezerwacji. Rezerwacja  uzyskuje status rezerwacji potwierdzonej w momencie otrzymania wpłaty na podane konto bankowe i przesłania potwierdzenia dokonania wpłaty na adres mailowy: biuro@sopotgroup.pl. Brak wpłaty oznacza odstąpienie od Umowy Najmu oraz automatyczne anulowanie rezerwacji wstępnej.

2.3. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, o którym mowa powyżej, Gość otrzyma voucher zawierający wszelkie informacje dotyczące rezerwacji. W dniu rozpoczęcia pobytu Gość jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę (różnica pomiędzy całkowitą kwotą rezerwacji a kwotą zadatku) lub okazać potwierdzenie przelewu kwoty pozostałej do zapłaty.  W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 


§3

Zmiany w rezerwacji

 


Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników Sopot Group . Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów. Gość informuje elektronicznie Sopot Group o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. Sopot Group  zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w  warunkach Umowy jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy Najmu Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

 

§4

Umowa Najmu

 


Umowa zawarta pomiędzy Sopot Group obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Gościa.

 

§5

Zasady pobytu5.1. Przyjazd. Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godzinie 15.00 dnia przyjazdu i trwa do godziny 11.00 dnia wyjazdu.

5.2. Gość zobowiązany jest do powiadomienia Sopot Group o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu.

5.3. Przekazanie Apartamentu Klientowi następuje bezpośrednio pod adresem danego Apartamentu i polega na przekazaniu Klientowi kluczy do Apartamentu przez pracownika Sopot Group. Fakt przekazania Apartamentu Klient powinien potwierdzić w protokole przekazania, w którym w szczególności wymienione jest wyposażenie Apartamentu oraz jego stan.

5.4. Przyjazd Gości w godzinach 20.00 - 22.00 obciążany jest dodatkową opłatą w wysokości 50 zł, między godziną 22.00, a 24.00 – 80 zł i każdorazowo wymaga powiadomienia pracownika Sopot Group w godzinach pracy biura.

5.5. Liczba osób. W trakcie  pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w opisie apartamentu i uzgodnionej wcześniej z pracownikiem Sopot Group . W razie naruszenia tego punktu Sopot Group ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

5.6. W przypadku zamiaru przenocowania w Apartamencie osoby dodatkowej lub innej osoby zamiast jednej ze wskazanych przy przekazaniu Apartamentu w dniu Klient obowiązany jest poinformować o tym Sopot Group w dniu przyjazdu i uzyskać na to zgodę.

5.7. W sytuacji stwierdzenia przez Sopot Group naruszenia powyższego postanowienia, Klient obowiązany jest do uiszczenia opłaty za niezameldowane osoby oraz kary umownej (łącznie 150% ceny za niezameldowane osoby).
5.8. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej oraz zachowania zapewniającego normalne funkcjonowanie mieszkańców budynku oraz okolic. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Sopot Group, osoba, reprezentująca Sopot Group ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. 

5.9. Wyjazd. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą Sopot Group. Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym  w stosunku do stanu, w którym go otrzymał oraz pozostawia naczynia oraz urządzenia kuchenne w czystości. Jeżeli doszło do zniszczeń Gość obowiązany jest przywrócić stan poprzedni lub wypłacić odszkodowanie według wyboru Sopot Group.

5.10. Sopot Group ma prawo odmówić wydania kluczy do apartamentu osobom nie posiadającym ważnego dokumentu tożsamości, osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobom agresywnym stanowiącym zagrożenie dla innych osób lub mienia wchodzącego w skład apartamentu.

5.11. Sopot Group nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy gości pozostawione w apartamentach.

5.12. Sopot Group nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Klientów w wyniku niepoprawności zamieszczonych w serwisie informacji.

5.13. Sopot Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie realizacji umowy krótkotrwałego zakwaterowania.

5.14. Klient powinien we własnym zakresie posiadać stosowne ubezpieczenie osobiste, w szczególności ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5.15. W momencie przyjazdu do apartamentu Klient zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, lub paszport).

5.16. W godzinach 0.00 - 8.00 nie są realizowane kwaterowania i wykwaterowania Klientów.

 

§6

Pobyt dziecka

 


Za pobyt dziecka do lat 4, śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za pobyt. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować Sopot Group  o takiej okoliczności. 

 

 

§7

Zwierzęta domowe

 


Sopot Group dopuszcza pobyt właściciela ze zwierzęciem w wynajmowanych Apartamentach. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Za pobyt zwierząt pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 80PLN za psa i 60 PLN za kota. Nie w każdym apartamencie można zakwaterować się ze zwierzęciem. Informacja o możliwości pobytu zwierząt w danym apartamencie zawarta jest w cenniku danego apartamentu. 

 

§8

Płatności i ceny

 


8.1.
Wszystkie ceny usług świadczonych przez Usługodawcę są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

8.2. Oplata uiszczana przez klienta zawiera opłatę za sprzątanie końcowe, pranie pościeli i ręczników, opłatę za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie), opłatę klimatyczną, do których uiszczania Gość nie jest zobowiązany.

8.3. W przypadku stwierdzenia podczas wykwaterowania rażącego nieporządku w apartamencie klient zostaje obciążony jednorazową opłatą 80PLN.
8.4. Na życzenie Gościa Sopot Group może wystawić fakturę za uprzednim zaznaczeniem takiej opcji w trakcie dokonywania rezerwacji.
8.5. W przypadku niektórych obiektów pobierana jest na miejscu kaucja. Informacja na temat konieczności wpłacenia kaucji znajduje się w opisie Apartamentu.

 

 

§9

Obiekt zastępczy

 


W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Sopot Group  rezerwuje sobie prawo do zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Sopot Group ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Sopot Group, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

 

§10

Dane osobowe

 

 

 Usługodawca informuje, że przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie  dla celów realizacji zobowiązań umownych z wyłączeniem widomości i informacji o nowościach, promocjach realizowanych na portalu www.sopotgroup.pl. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Informujemy, że zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych klient ma pełne prawo wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.  


§11

Uwagi

 

 

 Wszelkie uwagi, dotyczące funkcjonowania serwisu Sopot Group  należy kierować na adres biuro@sopotgroup.pl.

 

§12

Wybór prawa

 

 

 Do realizacji praw i obowiązków wynikających  z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd właściwy dla siedziby Sopot Group.

 

Pliki cookie

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.